Algemene Voorwaarden

 • Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Multivos Sport VOF, hierna te noemen Multivos Sport, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Eventuele voorwaarden van de wederpartij zijn alleen van toepassing indien en voor zover Multivos Sport deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Alle aanbiedingen en door Multivos Sport verstrekte gegevens, zoals samenstelling, kleur, leveringstermijnen en prijzen, zijn geheel vrijblijvend.
 • Alle films en sjablonen welke door Multivos Sport vervaardigd zijn, dan wel in opdracht van, blijven te allen tijde eigendom van Multivos Sport.
 • Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Multivos Sport een opdracht, respectievelijk verkoop definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
 • Prijzen zijn gebaseerd op leveringen ‘af Multivos Sport’ en zijn inclusief b.t.w., tenzij anders aangegeven. De tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een of ander is Multivos Sport gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften.
 • Multivos Sport is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voren en de hierop betrekking hebbende deelbetaling afzonderlijk te declareren.
 • Door Multivos Sport opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door haar verwachte termijnen en data, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk fatale leveringstermijnen zijn overeengekomen. Slechts bij uitdrukkelijk overeengekomen fatale leveringstermijnen is Multivos Sport derhalve verplicht deze gestelde termijnen na te komen.
 • Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Multivos Sport ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan; Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde, welke bij aflevering aanwezig zijn, dienen terstond, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur aan Multivos Sport te zijn gemeld, bij gebreke waarvan reklames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
 • Verzending van goederen aan de opdrachtgever geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; Opdrachtgever is gerechtigd een wijze van verzending aan Multivos Sport te geven.
 • De in artikel 8 genoemde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Multivos Sport door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Multivos Sport is sprake indien Multivos Sport verhinderd wordt aan haar verplichtingen of de voorbereiding daar van te voldoen ten gevolge van oorlog, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Multivos Sport als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Multivos Sport ontstaan. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd is, zijn zowel Multivos Sport als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Multivos Sport slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 • Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen met inachtneming van het in artikel 8 hieromtrent bepaalde tot gevolg hebben, dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Multivos Sport, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schade vergoeding of boete.
 • Opdrachtgever dient alsdan Multivos Sport in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Pas indien Multivos Sport deze redelijke termijn niet nakomt, is Multivos Sport in verzuim.
 • Multivos Sport zal niet aansprakelijk zijn voor schade, zoals bedrijfsschade, immateriële schade of ander gevolgschade, welke opdrachtgever mocht lijden door de door Multivos Sport gedane werkzaamheden, geleverd materiaal, artikelen, etc., dan wel door handelen of nalaten van opdrachtgever of haar werknemers (met uitzondering van schade aan het geleverde materiaal zelf).
 • Opdrachtgever dient te allen tijde Multivos Sport de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandelingen of onoordeelkundig of onjuist gebruik of die welke zich voordoen na wijziging door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
 • Indien Multivos Sport producten, materiaal, aflevert c.q. verzendt zal het risico hiervan bij aflevering c.q. moment van verzending op de opdrachtgever overgaan. Multivos Sport beperkt haar aansprakelijk daarvoor tot ten hoogste 10% van de waarde van de producten c.q. het materiaal. 
 • Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt door Multivos Sport mede bedongen ten behoeve van haar werknemers c.q. derden die bij de uitvering van de werkzaamheden worden betrokken.
 • Alle betalingen dienen contant te geschieden dan wel indien zulks niet is aangegeven binnen 8 dagen na de factuurdatum te voldoen op het bankrekening nummer zoals op de factuur is aangegeven, ten name van Multivos Sport met vermelding van het factuurnummer. Multivos Sport is gerechtigd in afwijking van het vooraanstaande te bedingen dat betaling geschiedt voordat door haar wordt geleverd of aan de order uitvoering wordt gegeven. Opdrachtgever zal door het enkele verloop van de betalingstermijn in gebreke zijn. 
 • Opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor de betaling van elke factuur, ook in geval Multivos Sport op verzoek van opdrachtgever de factuur eerst heeft verzonden aan derde, zoals bijv. een sponsor.
 • Klachten omtrent facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum bij Multivos Sport schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
 • De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de opdrachtgever , natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing zijn van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Multivos Sport geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 
 • Zodra een aan Multivos Sport te betalen bedrag niet is voldaan binnen de daarvoor overeengekomen termijn, zal de opdrachtgever aan Multivos Sport een rente verschuldigd zijn ad 5% per jaar vanaf de factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
 • Alle door Multivos Sport te maken kosten, zowel de buitenrechterlijke als de gerechtskosten zijn in alle gevallen, waarin Multivos Sport haar vordering uit handen geeft c.q. maatregelen neemt tot bewaring van haar rechten, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%van het door opdrachtgever aan Multivos Sport verschuldigde bedrag met een minimum van € 60,00 exclusief b.t.w.
 • Multivos Sport heeft te allen tijde het recht om voor aflevering c.q. uitvoering of voortzetting van de opdracht van opdrachtgever te verlangen, dat deze te genoegen van Multivos Sport zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.
 • Multivos Sport heeft te allen tijde het recht om voor aflevering c.q. uitvoering of voortzetting van de opdracht van opdrachtgever te verlangen, dat deze ten genoegen van Multivos Sport zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.
 • Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Multivos Sport desgewenst gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van de schade (waaronder geleden verlies en gederfde winst) die Multivos Sport dien ten gevolge lijdt. Deze schade wordt door partijen minimaal vastgelegd op 20% van het desbetreffende factuurbedrag.
 • Alle door Beltona c.q. derden vervaardigde en aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Multivos Sport totdat het door opdrachtgever verschuldigde bedrag is voldaan.
 • Multivos Sport is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending in hun octrooi-, licentie-, merken-, modellen-, auteursrechten en andere rechten hoe ook genaamd in verband met de door Multivos Sport geleverde producten indien Multivos Sport die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, welke aan Multivos Sport door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever zal Multivos Sport voor deze vorderingen te allen tijde vrijwaren.
 • Geschillen uit hoofde van de tussen Multivos Sport en opdrachtgever gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Rechter in Nederland. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst is Nederlands Recht toepasselijk.
 • De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden laat geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 31 augustus 2004 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34093594.

Hoofddorp, 31 augustus 2004